Logo. Klikkaus vie etusivulle.

Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Keski- Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tehdä seuratansseja tunnetuksi, toimia seuratanssia harrastavien henkilöiden yhteisönä, sekä kehittää paikallisesti ja valtakunnallisesti seuratanssikulttuuria. Yhdistys järjestää voittoa tavoittelemattomia koulutustilaisuuksia ja tanssin ohjausta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia, huvitilaisuuksia, tanssiesityksiä, sekä harjoittaa alan julkaisutoimintaa.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Varsinaisilta jäseniltä peritään vuosittainen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päättää syyskokous. Kannatusjäseneltä perittävän vuotuisen kannatusmaksun suuruudesta päättää hallitus. Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä joko ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on muuten jäänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevät- ja syyskokous, jotka pidetään hallituksen määräämänä aikana. Kevätkokous pidetään tammi- ja toukokuun välisenä aikana ja syyskokous syys- ja joulukuun välisenä aikana. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen verkkosivuilla olevalla ilmoituksella. Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on jäsenen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Hallituksen tulee antaa niistä lausuntonsa varsinaiselle kokoukselle. Yhdistyksen kokouksissa varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on yksi (1) ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokouksissa äänestetään avoimesti. Jos joku kokouksen osanottaja vaatii, käytetään suljettua lippuäänestystä. Henkilövaali suoritetaan aina lipulla. Vaalin mennessä tasan ratkaisee arpa, mutta muissa asioissa se puoli, jota puheenjohtaja on äänestänyt tai ilmoittaa kannattavansa.

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

5. Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Käsitellään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus.

6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen. Luetaan toiminnantarkastajan lausunto.

7. Vahvistetaan tilinpäätös.

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille.

9. Valitaan yhdistyksen edustajat mahdollisiin keskusjärjestöihin ja muihin ulkopuolisiin edustuksiin.

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

6. Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle.

6. Päätetään jäsenmaksu alkavalle vuodelle.

7. Päätetään puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muiden hallituksen jäsenten palkkioista.

8. Käsitellään hallituksen laatima tulo- ja menoarvio alkavalle vuodelle.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi.

10. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä.

11. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

12. Päätetään toiminnantarkastajan palkkio.

13. Valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja.

14. Valitaan yhdistyksen edustajat järjestöelimiin, joissa yhdistyksellä on jäsenyyteen perustuva edustusoikeus.

15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

7. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen jäsenistä kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat puheenjohtaja ja vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä. Hallituksen jäsenen tulee olla kahdeksantoista (18) vuotta täyttänyt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee. Vaaleissa tasatuloksen ratkaisee arpa.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä valitsee keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja rahastonhoitajan, sekä tarvittaessa muita toimihenkilöitä. Mikäli sihteeri ja rahastonhoitaja ovat ulkopuolisia henkilöitä, heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta hallituksen kokouksessa.

8. Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja yksinään, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

9. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, sekä hallituksen laatima toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kevätkokousta hallitukselle.

10. Omistus

Yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, jonka myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä päättää hallitus.

11. Sääntöjen muuttaminen

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on tehtävä hallitukselle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen varsinaista kokousta. Sääntöjen muuttaminen hyväksytään yhdistyksen kokouksessa, mikäli ehdotus saa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

12. Yhdistyksen purkaminen

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on tehtävä hallitukselle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen varsinaista kokousta. Yhdistyksen purkaminen hyväksytään yhdistyksen kokouksessa, mikäli ehdotus saa vähintään kolme neljäsosan (3/4) annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään kokouksen päätöksen mukaisesti yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.